The fishing farmer

”Fiskarbonden” INN PÅ TUNET, UT PÅ HAVET!


Dette var tittelen for prosjektet som vi fikk midler til i tidsrommet 2008 - 2010. Vi søkte gjennom Stifltelsen Hest og Helse, som er linket opp fra "hestesiden" vår.

Nå er sluttrapporten ferdig og vi vil også her takke begge stifltelsene for bidraget! Uten denne støtten hadde Fiskerbonden på Solstad ikke vært i stand til å ta så god vare på de forskjellige brukerne.

Hus og fjøsen mars 2008

Fiskerbonde er det tradisjonelle levesettet ved den nordnorske kysten. Jørgen er vokst opp på Hesten, hvor mannfolkan rodde fiske og kvinnfolkan var hjemme og passet gården. Solstad er et lite gårdsbruk ved havet i Lødingen Vestbygd. Vi har noen sauer, hester og fjærfe og Jørgen er sjarkfisker. Han bruker å si med et lurt smil rund munden: "Jeg er småfisker- og bruker."

LivsVerkStedet® Solstad Gård

LivsVerkStedet® Solstad Gård - inn på tunet – ut på havet

Vi vil kombinere det vi har med det vi kan! Vi vil se muligheter, ikke begrensinger!

Solstad Gård ligger i Vestbygda i Lødingen Kommune og Irina og Jørgen ønsket tidlig og legge til rette for "arbeid og aktivisering" og har i dag 5 APS plasser (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) innen prosjektet Vilje Viser Vei. Solstad Gård er også pr i dag en del av prosjektet "Grønn Omsorg og kunnskapsformidling".

På gården bor Jørgen og Irina Hesten med sine 4 jenter mellom 4- og 15 år har også ca. 100 sauer og lam på sommerbeite, 5 hester, mange fugler og kaniner og hund og katt.

Irina

Irina er utdannet spesialpedagog og avsluttet sitt universitetsstudium 1992 og gikk over til å jobbe i et forskningsprosjekt. Irina underviser enkeltelever og elevgrupper på Solstad Gård og har under tiden økt sin formelle kompetanse med:

Styreledelse og nettverksbygging,

Prosjektarbeid,

"Gården som pedagogisk ressurs ",

Sentrert ridning, og EAGALA (Equine assisted growth and learning associaton).

Irina er ansatt i Lødingen kommune og hennes arbeidssted er Solstad Gård.

Jørgen

Jørgens oppvekst var preget av et liv på en veiløs gård, hvor barna tidlig måtte hjelpe til og dermed vokste inn i arbeidslivet. De voksne formidlet mye taus kunnskap, som ikke finnes i skolebøkene, men må læres mens man deltar i arbeid. Etter endt gymnas jobbet han på oppdrettsanlegg for så å gå på landbruksskolen. Men farsarven var for sterk, det var fisker han ville bli – sjarkfisker.

Både Jørgen og Irina deler sine erfaringer i form av foredrag og veiledning. Oppdragene varierer litt. Hovedsaklig formidler vi gode grunner til å undervise på en gård, fordeler med kombinasjonen «Inn på tunet – ut på havet» i arbeidstreningen, «det gode eksempel» – veivalg og hvordan man blir påvirket.

August 09 ble Solstad Gård utnevnt til "LivsVerkStedet ® Solstad Gård" Det å være en del av LivsVerkene® gjør også at vi deler verdigrunnlaget i LivsVerkene®, og at vi er en del av en større allianse for oppmuntring og utvikling.

Historikk

Fjøsen på Solstad 1993 (Kopi fra forsikringspapirene)

1993 kjøpte vi Solstad, som da hadde stått tomt i flere år. Huset var et uisolert tømmerhus med enkle, delvis knuste vinduer. Fjøsen ble knust av nordvesten mens vi forhandlet med selger.

Jørgen kommer fra Hesten, 3 km lenger inn mot bygda. Oppveksten var preget av et liv på en veiløs gård, hvor barna tidlig måtte hjelpe til og dermed vokste inn i arbeidslivet. De voksne formidlet mye taus kunnskap, som ikke finnes i skolebøkene, men må læres mens man deltar i arbeid. Etter endt gymnas jobbet han på oppdrettsanlegg for så å gå på landbruksskolen. Men farsarven var for sterk, det var fisker han ville bli – sjarkfisker.

Irina er storbyjente. Etter 18 år i Berlin valgte hun å jobbe for kost og losji som frivillig fredsarbeider i regi av Aktion Sühnezeichen Friedensdienste på Soltun Folkehøgskole i Sør Troms.

Oppveksten i den delte byen Berlin og engasjementet for Aktion Sühnezeichen Friedensdienste førte til at Irina har mye innsikt i hva som skjedde i og etter 2. verdenskrig i Tyskland og Norge. Valget å utdanne seg til spesialpedagog kan også begrunnes i denne oppveksten. Jørgen kjøpte seg en sjark og meldte seg inn i fiskerimanntallet. Irina jobbet i kommunen, først i miljøarbeidertjenesten, så på skolen.


Invitasjon til Mosjøen

Mosjøen kommune holdt et seminar om mulighetene "Grønn omsorg" byr på. Vi var invitert ditt for å dele erfaringene våre.

Invitasjonen var så trivelig og godt skrevet, at vi vil dele den med alle interesserte:

Hei Irina og Jørgen!

Viser til hyggelig tlf.samt. nå nettopp, om at vi så vidt er i gang med å planlegge et dagsseminar i Mosjøen. Jeg kontakter dere to, fordi dere hadde et særdels interessant foredrag på Fauske, der dere presenterte det dere er i gang med.

Det er ekstra interessant for et slikt seminar at dere har mer enn ett spesialsert tilbud - flere fluer i en smekk i ett foredrag. Med mer enn ei brukergruppe er det også bedre muligheter å utnytte kapasiteten og skaffe tilstrekkelig(?) inntekt. Kombinerte opplegg er interessante.

Noterte meg:

- Tilrettelagte APS-tiltak, som en del av NAVs satsing "Vilje viser vei" - GSPR der garden blir brukt som læringsarena i samarbeid med skolene i Lødingen

Noterte meg også - og ble imponert av at: - Dere bruker tradisjonelle næringer og de mange aktivitetene som knytter seg til disse, med videreføring av kunnskaper og mange slags aktiviteter på land og på sjøen til alle årstider.

- Dere er sjøl deltakere i et arbeidsfellesskap, ikke bare arbeidsledere og pedagoger.

Målgruppene for seminaret er: - De som vurderer å etablere seg med IPT-tiltak, ønsker å utvikle dem videre og fange opp ideer, holdninger osv.

- De som er i tenkeboksen, er nysgjerrige på IPT og vil vite mer

- Politikerne som er med i den politiske prosessen og etter hvert skal skal bevilge penger til enhetenes årsbudsjetter

Likeså: - Byråkratene i kommune og NAV, likeså tiltaksarrangører, skolefolk m.fl. som trenger å skaffe seg oversikt og lære om resultater andre steder, likeså hvordan kommuner, NAV, skoler osv. går fram andre steder.

For andre som vurderer å satse er det spesielt verdifullt å høre andres erfaringer gjennom prosessen, fra det som en gang kanskje så ut som en "vill ide" fram til der dere er i dag (og dere er fortsatt undervegs, så jeg har nesten dårlig samvittighet når jeg nå prøver å hefte dere bort...) Dette er noe av det viktigste ved å invitere slike som dere. Det er inspirerende og lærerikt!

Prosessen har nok bydd på mange utfordringer, dere har virkelig stått på, og det har ventelig vært mye prøving og feiling. Det gjelder den reint fysiske oppbygginga på garden, og det gjelder forholdet til alle rundt dere av ulike "vesen" som nødvendigvis måtte støtte opp og samarbeide, faglig, økonomisk osv. For mange stopper det opp med tanken, fordi de føler seg usikre, ikke skjønner hvordan de skal komme i gang, hvor de skal begynne, hvem de skal kontakte osv., og de kan føle at de ikke har kompetanse nok, sjøl om interessen er til stede og de mener de i utgangspunktet HAR de personlige kvalifikasjonene som skal til i kontakt med mennesker som krever litt ekstra. På den annen side kan interessen være tilstede, uten at de "får det så godt til" i forhold til andre mennesker, og da bør de ikke satse. Erkjennelsen av dette er også nyttig - når det gjelder APS-plasser er det jo SVÆRT viktig for de det gjelder å LYKKES, MESTRE, og ikke møte nye nederlag.

Når det gjelder GSPR fikk jeg lyst til å lime inn nedenfor noe av det Erling Krogh, seksjon for læring og lærerutdanning på Ås, sa, og som kan gi noen aha-opplevelser for politikere såvel som for byråkrater:

Elevene trenger det!

- Idag er det økt trykk på å skape egen identitet – svekket grunnlag for å skape sin identitet

- Barn og unge bruker mer og mer tid i tre ”samfunn”: · det institusjonelle · det organiserte · det virtuelle (data, DVD, TV)

- Mindre tid brukes på egenorganiserte aktiviteter, prøving og feiling, vanlig gåing og sykling, og nyttig konkret arbeid i lokalsamfunnet

- Det er få voksne å se på dagtid utenfor institusjonene – dvs. at det er få forbilder og rollefigurer blant voksne i hverdagen

- Resultat av endringer i hverdagslivet

Vanskelig å forstå/se sammenhenger

Tap av mening knyttet til grunnleggende livsprosesser og opplevelse av egen betydning

Psykiske problemer og behov for psykiatrisk hjelp blant barn og unge

Det er en kraftig økning i antallet barn og unge som får behandling i psykisk helsevern

· 60 % økning mellom 2002 og 2007

· Tristhet og depresjon utgjør her de største problemene for gruppa mellom 13 og 17 år, tett fulgt av atferdsvansker og hyperaktivitet

- Barn og unge trenger orienteringsevne

Sjøl synes jeg dette er sjølve kjernen for å begrunne hvorfor GSPR for hele skoleklasser er så verdifullt. Det handler om at barn i dag vokser opp i en HELT annen verden, der praktisk arbeid, tidligere vanlige gjøremål og aktiviteter for mange er nesten borte. Nesten "borte" er også de voksne i barnas hverdag, kunnskapsarven, rollefigurene. Flere og flere av de som er unge foreldre (og lærere) i dag er jo også like opprådde som barna i det moderne samfunnet... Det er ei urovekkende utvikling, og det blir "produsert" mange "tapere", mange passive mennesker, mange med manglende motorikk osv.

Vi har en som er i gang med å etablere seg med slike tilbud her i Vefsn nå, Trine Holmen, som overtok et melkeproduksjonsbruk etter foreldrene for et år siden i Eiterådalen, ved vegs ende i en dal 3 mil sør for Mosjøen. Vi vil invitere henne også, men bare for en kort presentasjon, ettersom hennes satsing er velkjent lokalt. (Hun deltok også på Fauske, forresten.) Å få noen utenfra vil gi nyttige perspektiver.

Likevel tror jeg grønt arbeid er det viktigste å fokusere på. Vi inviterer folk av ulike kategorier fra hele Helgeland, og det er ingen "Vilje viser vei"-tiltak i Nordland sør for Saltfjellet ennå. Hvorvidt NAV stiller opp gjenstår å se. Vi har hatt dem med i ei tverrfaglig ressursgruppe for IPT-satsing i Vefsn kommune, så de er orientert om mulighetene, men har som dere vet sitt å stri med for tida, dessverre... Det er ingen som for tida er klart aktuelle for å tilby grønt arbeid i Vefsn ennå, men dette må være interessant både i Vefsn og våre nabokommuner. I Mosjøen har vi også en ASVO-bedrift vi håper kan være tiltaksarrangør etter hvert.

(...)

Tygg litt på dette. Håper det går i orden! Så snakkes vi.

God helg!

Beste hilsen Knut Solberg fagkonsulent i landbruket - plan og utvikling , Telefon: 75 10 18 07 , Faks: 75 10 10 01 , Postadr.: Vefsn kommune, postboks 560, 8651 Mosjøen , E-postadr.: knut.solberg@vefsn.kommune.no

Farm

Activities

News

solstadgaard.no 20©18 » visitor nr: 1811250